Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NicoletteAnna

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NicoletteAnna aangeboden opleidingen, workshops, lessen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden.

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de yogalessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 NicoletteAnna aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 NicoletteAnna is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van NicoletteAnna, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap yogalessen
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van NicoletteAnna is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met NicoletteAnna.

Artikel 3: Betaling en opzeggen yogalessen
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische overboeking op de eerste dag van de maand.
3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan NicoletteAnna te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering yogalessen
4.1 Op feestdagen is NicoletteAnna gesloten. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
4.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail/WhatsApp. Dit zal zijn 1 week in het vroege voorjaar, 2 weken later in het voorjaar, 1 week in de herfst.
4.3 Indien er in de zomer meer dan 1 maand geen yogalessen worden gegeven, wordt er voor die maand geen abonnementsgeld in rekening gebracht.
4.4 Indien deelnemer 4 weken of langer met vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met NicoletteAnna voor bepaalde tijd worden opgeschort.
4.5 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met NicoletteAnna.

Artikel 5. Zwangerschap of ziekte bij yogalessen
5.1 Bij ziekte kan in overleg met NicoletteAnna het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6. Wijzigingen lesrooster, prijzen yogalessen
6.1 NicoletteAnna behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en op de website
6.2 NicoletteAnna behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 7. Consulten

7.1 In geval van verhindering van geboekt consult wordt u verzocht daarvan 48 uur van te voren, per mail, bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door NicoletteAnna.

7.2 Consulten dienen vooraf door ontvanger/ster, ter plaatse betaald te worden.

7.3 NicoletteAnna of Nicolette Valkenburg kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het consult. Consult geschiedt is op vrijwillige basis. De ontvanger/ster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Consulten zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). NicoletteAnna en Nicolette Valkenburg kunnen nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door ontvanger/ster.

 

Artikel 8. Opleidingen

8.1. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van NicoletteAnna. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

8.2. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Spirituele en Intuïtieve Academie opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.

8.3. Aanmeldingen voor door NicoletteAnna aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van NicoletteAnna te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot drie weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.

8.4. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan NicoletteAnna het volledige cursusgeld verschuldigd zijn.

8.5. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 75,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan NicoletteAnna verschuldigd.

8.7. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 8.4, 8.5 en 8.6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

8.8. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden opleidingen op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan NicoletteAnna te voldoen.

8.9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen NicoletteAnna en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door NicoletteAnna schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

8.10. Indien NicoletteAnna door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.

8.11. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar NicoletteAnna is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

  1. A) Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is NicoletteAnna gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.

8.12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij NicoletteAnna en/of de Spirituele en Intuïtieve Academie of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij NicoletteAnna en de Spirituele & Intuïtieve Academie.

8.13. NicoletteAnna of Nicolette Valkenburg en/of de Spirituele & Intuïtieve Academie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). NicoletteAnna, Nicolette Valkenburg en de Spirituele & Intuïtieve Academie kunnen nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

8.14. NicoletteAnna behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

8.15. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

8.16 – A. NicoletteAnna, Nicolette Valkenburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor haar studenten en/of hun cliënten die tijdens de studie van een van de opleidingen van De Spirituele & Intuïtieve Academie zorg aanbied, in welke vorm dan ook.

8.16 – B. Studenten dienen zich hiervoor ZELF verplicht aan te sluiten bij een erkende onafhankelijke geschillencommissie.